1. Pregled večstanovanjsko stavbe in ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 2. Izdelava programa vzdrževalnih del (letnega in srednjeročnega) večstanovanjske stavbe in zemljišča, organiziranje obravnave programa ter njegove verifikacije po lastnikih.
 3. Zbiranje ponudb, cenikov, predračunov.
 4. Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela.
 5. Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela.
 6. Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del.
 7. Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o rednih servisnih delih na skupnih delih in napravah.
 8. Količinski prevzem izvršenih vzdrževalnih del ali prenove.
 9. Organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe.
 10. Izdelava letnih poročil o izvedenih vzdrževalnih delih.
 11. Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organizacija sanacije stanja.
 12. Prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov.
 13. Organizacija odprave škode ali vzpostavitev v prvotno stanje.
 14. Priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.