1. Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem, izdelava in dostava obračunov.
  2. Evidentiranje prihodkov po virih ter poravnava obveznosti.
  3. Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
  4. Opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti.
  5. Priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti.
  6. Obveščanje lastnika o neplačanih terjatvah najemnika kot podlage za odpoved najemnega razmerja.
  7. Izdelava poročil in informiranje lastnikov o finančnem in materialnem poslovanju stavbe.
  8. Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc.
  9. Sklepanje pogodb o izvajanju storitev.
  10. Priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodb o zavarovanju skupnih delov in naprav večstanovanjske stavbe.